Eetikakoodeks

Eesti Naiste Varjupaikade Liidu (ENVL)
E E T I K A K O O D E K S
Eesti Naiste Varjupaikade Liidu (ENVL) tegevuse eesmärgiks on võitlus naistevastase vägivalla erinevate vormidega ( füüsiline, seksuaalne, psühholoogiline, majanduslik jm vägivald, sh inimkaubandus ja prostitutsioon) ennetustöö ja vägivalla ohvrite abistamise ning üldise soolise võrdõiguslikkuse edendamise kaudu ühiskonnas.

I osa

ENVL-i eetilised põhimõtted

 • ENVL-i kuuluvate naiste tugikeskuste liikmed ning töötajad austavad ja väärtustavad nii ennast, kolleege kui koostööpartnereid.
 • Austus on eelduseks usaldusele ja sellest tulenevalt käituvad ENVL-i kuuluvate naiste tugikeskuste liikmed ning töötajad üksteise suhtes eetiliselt ja vastutustundlikult.
 • ENVL-i kuuluvate naiste tugikeskuste liikmed ning töötajad ei halvusta ega laima teisi liikmeid ega töötajaid, nende seisukohti ja teistes tugikeskustes tegutsevaid isikuid.
 • Kriitikat kolleegidele tehakse üksnes kontrollitud faktidele tuginedes ja vahetult, mitte kunagi meedia vahendusel või kolleegi teavitamata kellelegi teisele. Eriarvamused sõnastatakse kedagi halvustamata, võimalusel kokkulepetena.
 • ENVL-i kuuluvate naiste tugikeskuste liikmed ning töötajad ei varja kolleegide eest nende tööks vajalikku informatsiooni.
 • Teise isiku poolt loodud intellektuaalset väärtust kasutades küsitakse selleks esmalt autori nõusolekut.
 • ENVL-i kuuluvate naiste tugikeskuste liikmed ning töötajad seisavad head Liidu maine eest ega kahjusta seda oma tegevusega.
 • Kui ENVL-i kuuluva naiste tugikeskuse liige või töötaja ei ole mingil põhjusel võimeline vajalikul tasemel oma tegevust jätkama, teavitab ta sellest teisi liikmeid/töötajaid. Kui tegevustega ei tulda toime pikemaajaliselt ja on oht, et kahjustub Liidu maine, astub liige/töötaja tagasi.
 • ENVL-i kuuluvate naiste tugikeskuste liikmed ning töötajad järgivad oma tegevustes Liidu põhikirja ja hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab Liit tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.
 • ENVL-i kuuluvate naiste tugikeskuste liikmed ning töötajad juhivad kolleegi või koostööpartneri tähelepanu vaieldamatult väärale või ebaeetilisele käitumisele.
 • Eetiliste põhimõtete konfliktis lahendatakse vastuolu Liidu siseselt ja konfidentsiaalselt vastavalt eetikakoodeksis ja põhikirjas sätestatud korrale.

II osa
ENVL-i kuuluvate naiste tugikeskuste juhtimise põhimõtted

 • Naiste tugikeskused on sõltumatud erakondadest või teistest poliitilistest ja usulistest organisatsioonidest.
 • Tugikeskuse töökorraldus lähtub demokraatlikest printsiipidest, võimu ja vastutuse võimalikult võrdsest jaotamisest ja ülemäärselt hierarhiliste või bürokraatlike struktuuride vältimisest.
 • Tugikeskuse juhtimise juures tagatakse tugikeskuse töö kvaliteet ja ENVL eetiliste põhimõtete järgimine tugikeskuse tasandil.
 • Juhtkond korraldab töötajatele kutsealase väljaõppe ja eetikakoodeksi tutvustamise.

III osa

ENVL-i kuuluvate naiste tugikeskuste liikmete ja töötajate professionaalse tegevuse eetika

Tugikeskuse töötaja eetilise käitumise üldised põhimõtted

 • tugikeskuse töötaja tugineb humanistlikule maailmakäsitlusele, toetab iga inimese loomupärast väärtust ning tema õigust heaolule ja väärikale kohtlemisele.
 • tugikeskuse töötaja järgib ja propageerib inimõiguste, soolise võrdõiguslikkuse, demokraatia ja sotsiaalse õigluse põhimõtteid.
 • tugikeskuse töötaja teenib ühiskonna huve, õigustab kliendi usaldust ning tõstab ja hoiab ülal tugikeskuse mainet

Naiste tugikeskuse töötaja tööalane eetika

 • tugikeskuse töötaja peab võimaldama kliendile parimat võimalikku abi oma pädevuse piires
 • tugikeskuse töötaja hoolitseb oma kutsealase pädevuse arendamise ja säilitamise eest kogu tööalase elu jooksul
 • tugikeskuse töötaja vastutab kutsetöös tehtud isiklike eetiliste otsuste ja valikute eest
 • tugikeskuse töötajal on õigus oma veendumustele ja väärtushinnangutele. Väärtushinnangute vastuolu või rollikonflikti puhul suunab töötaja kliendi vähemalt sama tasemega spetsialisti juurde
 • tugikeskuse töötaja tegutseb ausalt, eristab piire oma isikliku elu, tööelu ja ühiskondliku tegevuse vahel
 • tugikeskuse töötaja tagab iseenda töökõlbulikkuse, töötades tegeliku suutlikkuse piirides, pöördudes vajaduse korral professionaalse abi järele või katkestades tegevuse antud vallas
 • tugikeskuse töötaja ei kasuta oma eriala- ja ametinimetusi eraisikuna tegutsedes.

Naiste tugikeskuse töötaja eetiline käitumine klienditöös

 • tugikeskuse töötaja ja kliendi vahel on professionaalne suhe, mille puhul eesmärgiks on kliendi heaolu
 • tugikeskuse töötaja esmaseks vastutuseks on klientidele parima võimaliku abi tagamine
 • tugikeskuse töötaja lähtub töös kliendiga oma kompetentsist ja selle piiridest, vajadusel suunab kliendi edasi teise spetsialisti juurde
 • tugikeskuse töötaja ei anna katteta lubadusi mida ei suuda täita
 • tugikeskuse töötaja usub kliendi võimesse teha ise oma elu puudutavaid otsuseid, ta ei sunni klienti muutma oma tõekspidamisi ega tegutsema mingil kindlal viisil
 • tugikeskuse töötaja toetab ja säilitab maksimaalselt kliendi õigust usaldusele
 • tugikeskuse töötaja tagab varjupaigas viibivale kliendile maksimaalse võimaliku turvalisuse
 • tugikeskuse töötaja kohuseks on hoida klientide isiklike andmete konfidentsiaalsust ning kutsesaladust, sealhulgas informatsiooni, mida ta on saanud administratiivse või töövälise tegevuse käigus. Kutsesaladuse hoidmise nõude ei kehti kui selle hoidmine kahjustab kliendi või kellegi teise elu või tervist. Infot edastatakse ainult neile, kes saavad antud olukorras ohusolijat aidata
 • kui riigi- või erainstitutsioonid soovivad saada kliendi kohta käivaid andmeid, järgime riigis kehtivaid seadusi. Seda tehes arutame olukorda kliendiga ning tegutseme vastavalt sellele, kuidas on kliendile jaoks kõige kasulikum
 • juhtumite ülestähendusi hoiame nii, et meeskonnavälised isikud ei omaks neile juurdepääsu praegu ega tulevikus.

Naiste tugikeskuse töötaja eetiline käitumine kolleegide ja koostööpartnerite suhtes tugikeskuse siseselt

 • tugikeskuse töötaja respekteerib kolleegide ja koostööpartnerite arvamusi ning väljendab vastutustundlikul viisil tunnustust ja kriitikat asjakohastes kanalites
 • tugikeskuse töötaja jagab ja vahetab kogemusi, teadmisi ning teavet kolleegide ja koostööpartneritega
 • tugikeskuse töötaja on valmis kolleege ja koostööpartnereid ära kuulama, neile nõu andma ja neid jõustama
 • tugikeskuse töötaja kaitseb kolleege ja koostööpartnereid ebaõiglase kohtlemise ja kriitika eest
 • tugikeskuse töötaja ei laima ega halvusta kolleege
 • tugikeskuse töötaja ei varja informatsiooni ja jagab teavet õigeaegselt.

IV osa
Eetilise konflikti menetlemise kord
1.Eetiliste põhimõtete konfliktis lahendavad osapooled vastuolu võimaluse korral omavahel ja konfidentsiaalselt, lähtudes käesolevast koodeksist. Vaidlusalustes küsimustes pöördutakse vajadusel ENVL juhatuse poole.
2.Ebaeetilised teod võivad kaasa tuua järgmisi sanktsioone:
2.1.hoiatus
2.2. liikme väljaarvamine Liidust juhatuse otsusega. Juhatuse sellekohasele otsusele võib
liige esitada kaebuse ENVL üldkogule, kelle otsus on lõplik.